Amdanom ni

Cerdyn Eryri: eich tocyn at arbedion mawr yn Eryri

Mae Cerdyn Eryri yn gerdyn plastig maint cerdyn credyd sydd yn cael ei dderbyn gan ddwsinau o fusnesau sydd yn cymryd rhan yn y diwydiannau twristiaeth, hamdden a lletygarwch yng Ngwynedd, Ynys Môn a Chonwy.

Unwaith y byddwch yn prynu Cerdyn Eryri dim ond ei gyflwyno i fusnes sydd yn cymryd rhan (neu sôn am y cerdyn os ydych chi’n archebu o mlaen llaw dros y ffôn neu drwy e-bost), i elwa o ostyngiad unigryw neu bargen ‘Cerdyn Eryri’ a gynigir gan y busnes hwnnw.

Mae Cerdyn Eryri yn cael ei gefnogi gan Croeso Cymru, Visit Britain ac Ymweld ag Eryri.

Sut i brynu Cerdyn Eryri

Gallwch brynu Cerdyn Eryri mewn unrhyw un o’r ffyrdd canlynol:

Snowdonia - Snowdonia Pass

 • O’r wefan hon – cliciwch unrhyw fotwm ‘prynu cerdyn’ i’ch cymeryd i ddudalen talu diogel lle gallwch roi eich manylion talu yn saff. Bydd eich Cerdyn Eryri yn cael ei anfon atoch drwy’r post.
 • O wefannau partner gan gynnwys Ymweld ag Eryri, Visit Britain ac Atyniadau Eryri. Bydd eich Cerdyn Eryri yn cael ei anfon atoch drwy’r post.
 • O un o’r Canolfannau Croeso (CC) a manwerthwyr a restrir ar y dudalen ‘Ble i brynu’. Gallwch fynd a’ch cerdyn i ffwrdd gyda chi a’i ddefnyddio ar unwaith.

Pris Cerdyn Eryri yw £5 yn unig, ac mae yna rai telerau defnyddio y dylech fod yn ymwybodol o – gallwch ddarllen y rhain yma.

Sut i ddefnyddio eich Cerdyn Eryri

Dwyryd Estuary - Snowdonia PassPorwch y rhestr o fusnesau sy’n cymryd rhan i gael gwybod am y bargeinion diweddaraf sydd yn cael ei gynnig gan ein partneriaid. Gallwch hidlo y rhestr yn ôl categori, neu defnyddiwch y blwch ‘chwilio’ os ydych yn edrych am fusnes penodol

Yn y rhestrau neu canlyniadau chwilio, cliciwch ar enw’r busnes i agor ei dudalen broffil a chael gwybod mwy am y partner, gan gynnwys manylion cyswllt, oriau agor, cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol ac unrhyw delerau ac amodau sydd ynghlwm wrth y fargen. Mae rhai partneriaid yn gofyn i chi archebu ymlaen llaw a dyfynnu ‘Cerdyn Eryri’ yn ystod y broses archebu, felly mae’n bwysig eich bod yn darllen y telerau a’r amodau pob partner.

Os nad oes angen cadw lle ymlaen llaw, ymwelwch a’r busnes a chyflwyno eich Cerdyn Eryri i fanteisio ar y fargen arbennig sydd ar gael.

Mae’n bwysig eich bod yn edrych yn ofalus ar y bargeinion sydd ar gael cyn i chi wneud eich archeb neu ymweld a busnes sydd yn cymryd rhan, oherwydd gall bargeinion newid o dro i dro. Wrth i Gerdyn Eryri gael mwy o gyhoeddusrwydd eang ymhlith busnesau lleol, byddwn yn gweld llawer mwy o gynnydd yn ein rhestr o bartneriaid – felly mae’n fantais i chi gadw i fynu a’r rhestrau yn rheolaidd ar gyfer newidiadau ac ychwanegiadau.

Gallwch hefyd gadw i fyny a newyddion Cerdyn Eryri, gan gynnwys ychwanegion o fargeinion newydd a phartneriaid newydd, trwy danysgrifio i’n cylchlythyr, neu gysylltu a ni ar gyfryngau cymdeithasol. Fe welwch y ffurflen danysgrifio cylchlythyr ar waelod y wefan, a dolenni cyfryngau cymdeithasol uwch ben.

Pwy mae ar gyfer

Walking in Snowdonia - Snowdonia PassMae Cerdyn Eryri ar gyfer unrhyw un sydd am arbed arian ar weithgareddau hamdden a llety gwyliau yn Eryri. Er ei bod yn wych ar gyfer twristiaid ac ymwelwyr eraill, mae hefyd yn berffaith ar gyfer trigolion lleol – y mwyaf a fyddwch yn defnyddio eich cerdyn, y mwyaf a fyddwch yn arbed, felly os ydych yn byw yn ardal Eryri mae’n werth prynu cerdyn er mwyn i chi fwynhau cynilion rheolaidd ar eich gweithgareddau hamdden. Er enghraifft, os yw eich hoff fwyty lleol yn bartner Cardyn Eryri, gallwch arbed bob tro y byddwch yn bwyta yno, yn amodol ar gynnig a T ac A au y partner.

Dod yn bartner Cardyn Eryri

Os ydych yn rhedeg busnes yng Ngwynedd, Conwy neu Ynys Môn a hoffech ddod yn bartner a mwynhau manteision gwych o fod yn aelod Cardyn Eryri, anfonwch e-bost post@snowdoniapass.co.uk i gofrestru eich diddordeb.

Dylai eich busnes ffitio i o leiaf un o’r categoriau canlynol sy’n gwynebu defnyddwyr:

 • Llety – gwely a brecwast, gwestai, safleoedd gwersylla, meysydd carafanau, hosteli, hunanarlwyo, ac yn y blaen
 • Atyniadau a gweithgareddau – atyniadau teuluol, safleoedd treftadaeth, amgueddfeydd, orielau, mannau perfformio, gweithgareddau awyr agored, arweinwyr teithiau/gweithgareddau, ac yn y blaen
 • Bwyd a diod – bwytai, caffis, cynhyrchwyr, ac yn y blaen
 • Manwerthu – siopau, marchnadoedd, gwefannau e-fasnach a mannau gwerthu eraill
 • Mynd o gwmpas – bysiau, trenau, a dulliau eraill o gludiant

Manteision aelodaeth

 • Mwy o welededd – cyrraedd cannoedd o filoedd o gwsmeriaid posibl
 • Hyrwyddo eich busnes drwy ymgyrchoedd marchnata lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
 • monitro mesuradwy llawn o’ch tanysgrifiad
 • Ar gael i drigolion leol yn ogystal ag ymwelwyr – gan ddod a’r posibilrwydd o gynyddu nifer yr ymwelwyr drwy gydol y flwyddyn, ac ddim ond yn ystod y tymor prysur
 • Ymgysylltwch a darpar gwsmeriaid drwy ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, blog a chylchlythyrau
 • Dim ond £75 + TAW am danysgrifiad ddeuddeng mis

Pwy ydym ni

Attractions of Snowdonia logoCardyn Eryri yw syniad Atyniadau Eryri, consortiwm o atyniadau Eryri yn gweithio gyda’i gilydd i hyrwyddo a chefnogi diwydiannau twristiaeth, hamdden a lletygarwch y rhanbarth.

Mae lansiad Cerdyn Eryri wedi cael ei ariannu yn rhannol gan Croeso Cymru, ac mae gan y prosiect gefnogaeth nifer o gyrff cyhoeddus gan gynnwys ‘Visit Britain‘, Ymweld ag Eryri a Cadw.

 

Save

Save

Save

Save

Website by/gwefan gan WP Websites Wales.