Bargeinion

Gweler mwy o Eryri am lai, diolch i’r bargeinion unigryw gwych a gynigir gan fusnesau sy’n cymryd rhan ledled y rhanbarth ar gyfer dalwyr Cerdyn Eryri.

Mae ein holl bartneriaid yn cael eu rhestru isod – cliciwch ar enw’r busnes i agor ei dudalen broffil a darganfod mwy am y partner a’r bargeinion mae nhw’n gallu gynnig pan fyddwch yn cyflwyno eich Cerdyn Eryri.

Gallwch hefyd hidlo ein partneriaid yn ôl categori –  defnyddiwch y dolenni ar yr ochr dde. Neu, os ydych yn chwilio am fusnes penodol, gallwch ddefnyddio’r blwch chwilio.

Mae partneriaid newydd yn ymuno drwy’r amser, felly cofiwch ymweld a’r dudalen hon yn rheolaidd! Gallwch hefyd gael y newyddion diweddaraf o Gerdyn Eryri drwy gysylltu a ni ar gyfryngau cymdeithasol (defnyddiwch yr eiconau ar ben y dudalen) neu drwy danysgrifio i’n cylchlythyr (defnyddiwch y ffurflen ar waelod y dudalen).

Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis

10% ar bob bryniant caffi cyn 1yh

Dysgwch am y diwydiant llechi yng Nghymru drwy gymryd cipolwg diddorol ar fywydau’r chwarelwyr.

Amgueddfa Lloyd George

50% oddi ar bris llyfryn Amgueddfa Lloyd George

Dewch i ymweld â chartref plentyndod Lloyd George i ddysgu mwy am y gwladweinydd mawr hwn ac am fywyd yn oes Fictoria.

Beics Menai Bikes

Gostyngiad o 15% ar holl logi beiciau. Uchafswm o chwech o bobl am bob tocyn.

Llogwch feiciau ar gyfer y teulu i gyd, ac archwilio’r ardal y ffordd werdd ac iach!

Bistro Pier House Biwmares

20% i ffwrdd o gyfanswm bil bwyd, yn ystod yr wythnos 2-5yh

Lle arbennig i gyfarfod, cyfarch a bwyta! Cyfeillgar ac ymlaciedig gyda golygfeydd gwych o’r Fenai a mynyddoedd Eryri.

Bwyty a Bar Molly’s

20% oddi ar fwyd Llun - Gwener, amser cinio yn unig.

Arbed pan fyddwch yn bwyta yn Molly, bar a bwyty newydd sbon thema Americanaidd yng Nghaernarfon.

Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru

Gostyngiad o 20% ar deithiau sydd wedi eu harchebu o flaen law. Ni ellir ei ddefnyddio yn ystod Gwyliau Ysgol a Gwyliau y Banc

Ewch am daith o amgylch y ogof mwyaf yn Ewrop a wneir gan ddyn… mae’n ddigon mawr i gynwys Eglwys Gadeiriol St Paul!

Castell Biwmares

10% oddi ar mynediad (termau yn berthnasol)

Wrth edrych ar draws y Fenai i Eryri, mae Castell Biwmares yn safle Treftadaeth y Byd a model perffaith o gastell…

Castell Caernarfon

10% oddi ar mynediad (termau yn berthnasol)

Castell Caernarfon: ble mae’r tyrau yn onglog yn hytrach na cylchoedd – amnaid Edward I at y Rhufeiniaid…

Castell Conwy

10% oddi ar mynediad (termau yn berthnasol)

Rhyfeddwch at fawredd Castell a muriau tref Conwy – ymhlith amddiffynfeydd canoloesol gorau sydd yn dal i sefyll unrhyw le ym Mhrydain.

Castell Cricieth

10% oddi ar mynediad (termau yn berthnasol)

Caer a adeiladwyd gan y Cymry ac a addaswyd gan y Saeson ar ôl ei gipio, Mae Castell Cricieth yn clwydo ar bentir gyda’r môr fel ei gywely cyson.

Castell Harlech

10% oddi ar mynediad (termau yn berthnasol)

Gyda’i hanes cythryblus a dwy gylch o waliau a thyrau, mae Castell Harlech yn un o’r mwyaf enwog yng Nghymru.

Cegin Eidaleg Tredici

Gostyngiad o 20% ar gyfanswm eich bil. Ddim yn cynnwys diod gadarn.

Cymerwch daith gyffrous eto ymlaciol drwy gefn gwlad godidog De Eryri ar reilffordd stêm cledrau cul Fictorianaidd.

Ceudyllau Llechi Llechwedd

20% oddi ar ein Taith Mwynglawdd Dwfn newydd

Teithiwch 500 troedfedd o ddyfnder i fewn i fwynglawdd Fictoraidd ar reilffordd cebl mwyaf serth Prydain a dysgu am fywyd o dan y ddaear.

Climb Snowdon

20% o ostyngiad ar unrhyw grŵp cerdded 'Open Climb Snowdon' ar ddyddiadau a hysbysebir ar ein gwefan. Telerau ac Amodau yn berthnasol.

Mwynhewch daith gerdded dywysedig i fyny’r Wyddfa a chael 10% oddi ar y pris. Telerau yn gymwys – gweler y disgrifiad am fanylion.

Fforwyr Mwynglawdd Corris (Corris Mine Explorers)

10% oddi ar 2 awr o Daith Fforwyr Mwynglawdd. Archebu o flaen llaw yn angenrheidiol.

Archwiliwch mwynglawdd llechi Cymreig sydd wedi cael ei gadael a gweld beth a adawyd ar ôl gan y glowyr – disgwyliwch bethau syfrdanol!

Gelli Gyffwrdd

Un cerdyn yn rhoi hawl i 4 ymwelwyr i 10% i ffwrdd o bris mynediad (termau yn berthnasol - gweler y disgrifiad)

Wedi cael ei bleidleisio fel atyniad Gorau i’r Teulu yng Ngogledd Cymru am bum mlynedd yn olynol, nid yw diwrnodau allan yn gallu bod yn well na hyn!

Glosters, Porthmadog

10% i ffwrdd ar Ddydd Sul. 10% i ffwrdd ar gyrsiau 'throw down Saturday'

Cynhyrchion prydferth a wnaed yn y DU gan rhai o grefftwyr gorau’r wlad… a’r cyfle i wneud rhai eich hun!

Go Below Underground Adventures

Gostyngiad o 10% ar daith 'Challenge', yn amodol ar dermau, archebu ymlaen llaw yn angenrheidiol – ddim yn ddilys yn ystod penwythnosau, gwyliau ysgol na gwyliau’r banc.

Darganfyddwch ochr arall Eryri, hwyl tanddaearol, beth bynnag yw’r tywydd!

Gradient Adventure

Gostyngiad o 10% ar unrhyw weithgaredd antur. Telerau yn berthnasol.

Cael 10% ar unrhyw weithgaredd antur a ddarperir gan ‘Gradient Adventure’. Telerau yn berthnasol – cliciwch i gael gwybod mwy.

Gwaith Copr Sygun

10% i ffwrdd cyn 10.30yb

Ewch ar daith hunan-dywys gyda chyflwyniadau clyweledol a gweld dros eich hunain y gwythiennau copr, aur, arian a metalau gwerthfawr eraill.

Gwaith Llechi Inigo Jones

10% o ostyngiad oddi ar holl gynnyrch y siop a'r ardd ar bryniadau dros £10 (ac eithrio eitemau a wnaed i archeb). 10% o ostyngiad oddi ar daith hunan-dywys, uchafswm 2 oedolyn, 2 blentyn

Cynhyrchion prydferth wedi ei wneud o lechi lleol, a theithiau hunan-dywys o’r gweithdai – rhowch gynnig ar engrafio llechi hefyd!

Gwarchodfa Natur RSPB Conwy

20% i ffwrdd ar fynediad i'r llwybrau warchodfa natur

Mynd yn agosach at natur a darganfod bywyd gwyllt gwlyptir yn cynnwys llyffantod, gweision y neidr a gloyn byw – a llawer o adar, wrth gwrs!

Gwely a Brecwast Bryn Llewelyn

1 noson am ddim! Arhoswch 3 noson yn olynol, fe gewch y 4ydd noson am ddim. Telerau yn gymwys - gweler y disgrifiad llawn.

Llety gwely a brecwast croesawgar a chyfeillgar ym Metws-y-Coed. Archebu tair noson a chael un am ddim (telerau yn berthnasol – cliciwch i ddarllen rhagor).

Gwesty Padarn

10% oddi ar fwyd, £5 oddi ar ystafell - darllenwch fanylion disgrifiad y fargen

Mwynhewch llety a bargeinion bwyd yng Ngwesty’r Padarn, Llanberis, pan fyddwch yn defnyddio eich Cerdyn Eryri.

Gwesty Royal Fictoria Eryri

15% oddi ar fwyd a diodydd penodol ym Mar a Lolfa Eryri

Dewch i fwynhau detholiad gwych o fwyd a diod wrth droed yr Wyddfa.

Gwesty’r Royal Sportsman

10% o ostyngiad ar fwyd, £5 y noson oddi ar ystafelloedd - gweler y disgrifiad am fanylion llawn

Mil o filltiroedd sgwar o olygfeydd godidog ar garreg y drws – mwynhewch ystafelloedd a phrydau gostyngol gyda Cerdyn Eryri.

Hydeout – Barbeciw Deheuol a Tŷ mwg

10% i ffwrdd

Cael y blas gwych o’r taleithiau deheuol UD ar ochr ddeheuol Ynys Môn…

Kerfoots o Borthmadog

10% oddi ar pob pryniant - gweler y disgrifiad am fanylion

Bwyta, yfed a siopa yn yr unig siop adrannol annibynnol mewn dwylo preifat yng Nghymru.

Labyrinth y Brenin Arthur

Gostyngiad o 10% oddi ar mynediad safonol i 2 oedolyn a 3 o blant

Cymerwch daith gwch o dan y ddaear i archwilio’r Labyrinth, lle byddwch yn dysgu am y Brenin Arthur a chwedlau Cymraeg eraill.

LaserfunWales

Gostyngiad o 10% ar bob gweithgaredd

Peli paent heb boen, llanast neu sblat! Delfrydol ar gyfer teuluoedd a grwpiau, beth bynnag fo’r tywydd.

Nant Gwrtheyrn

Amryw o gynigion ar gael - gweler y disgrifiad am fanylion.

Mae Nant Gwrtheyrn yn ganolfan Iaith Gymraeg a Threftadaeth wedi ei leoli mewn pentref chwarel Fictoraidd.

North Wales Resorts (Snowdonia) Ltd Ogwen Bank Holiday Park

Gostyngiad o 10% ar unrhyw wyliau ac archebwyd yn Ogwen Bank. Rhif Cerdyn Eryri ei angen.

Archebwch wyliau ym Mharc Gwyliau syfrdanol Ogwen Bank ac arbed 10%.

Parc Glasfryn

20% ar unrhyw weithgareddau cyn 10.30yb

Wedi ei leoli ger Pwllheli,mae Parc Glasfryn yn brif ganolfan gweithgareddau Gogledd Cymru. Rhowch gynnig ar go-cartio, tonfyrddio cebl, saethyddiaeth a llawer mwy!

Parc Glynllifon

Plant am ddim! Gweler disgrifiad am fanylion llawn.

Mae Parc Glynllifon yn le perffaith i ddod am bicnic, i ddod am dro hamddenol neu i dreulio amser gyda’r teulu

Plas Mawr

10% oddi ar fynediad (termau yn berthnasol)

Ysblander Elisabethaidd sy’n sefyll profion amser. Mwynhewch mynediad gostyngol ym Mhlas Mawr gyda’ch Cerdyn Eryri.

Plas Tan y Bwlch

Gostyngiad o 20% ar archebion yn Ystafell De Dwyryd cyn 12.00 hanner dydd.

Edrychwch o gwmpas y gerddi trawiadol yn ganolfan astudio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a mwynhau lluniaeth ynghyd a golygfeydd gwych!

Rheilffordd Llyn Llanberis

Gostyngiad o 20% y person ar gyfer uchafswm o ddau oedolyn a dau blentyn.

Mwynhewch daith awr o hyd ar drên stêm ar hyd lannau Llyn Padarn a mwynhau y golygfeydd prydferth yr Wyddfa a’r mynyddoedd o amgylch.

Rheilffordd Talyllyn

10% oddi ar deithio trên safonol

Cymerwch daith gyffrous eto ymlaciol drwy gefn gwlad godidog De Eryri ar reilffordd stêm cledrau cul Fictorianaidd.

Rheilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru

10% oddi ar deithiau llawn. Uchafswm o un person i bob Cerdyn.

Mwynhewch yr hiraeth o stêm mewn cerbydau cyfforddus wrth i chi ddarganfod prydferthwch Eryri mewn y ffordd orau bosibl.

Sba Dewi Sant

15% oddi ar unrhyw gwrth-heneiddio Elemis Facial

Maldodi eich poced tra byddwch yn maldodi eich corff gyda’r bargen dda yma o Sba Dewi Sant.

STORIEL

Llyfr braslunio A5 STORIEL

Dewch i ymweld ag amgueddfa, oriel gelf, siop a chaffi STORIEL i ddysgu chwaneg am hanes Gwynedd ac i ddarganfod celf a chrefftau lleol.

Sw Môr Môn

10% oddi ar brisiau mynediad cyn 11:00 yb

Gweler y gorau o fywyd morol Prydeinig yn atyniad gorau teuluol pob tywydd Ynys Môn.

Tramffordd y Gogarth

Gostyngiad o 10% ar bris tocyn

Yr unig dram ffordd gyrru ar geblau ym Mhrydain a eith a chi ar daith drawiadol i ben y Gogarth – chwiliwch am y geifr gwyllt!

Yr Hwylfan

Un oedolyn am ddim gyda dau docyn llawn-pris plant

Hwyl i’r teulu cyfan gyda sleidiau uchel, pyllau peli, go-certi trydan a llawer mwy!

 

Website by/gwefan gan WP Websites Wales.